Megalakult plébániánkon a Szent Mónika közösség, ami gyermekeikért imádkozó édesanyákból és édesapákból áll.
Alkalmainkat minden hónap második hétfőjén tartjuk.  17.00-tól Szentségimádást tartunk a templomban, majd 17.30-tól a közösségi házban találkozunk.
Napi imánkat minden hónap második vasárnapján közösen is elmondjuk a 9.30-as Szentmisén. Alkalmainkra szeretettel várunk minden szülőt, vagy nagyszülőt, aki szívesen csatlakozna közösségünkhöz. Szentségimádásunkra azokat is szívesen látjuk, akik csak alkalmanként szeretnének az imádságunkba bekapcsolódni.
Imádságaink a  plébánia honlapjáról letölthetők.
Egyéb információk, és jelentkezés: e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy a 30/921-4877-es telefonszámon

Szent Mónika találkozó - Budapest, Mátyás templom

Augusztus 26-án került megrendezésre a Szent Mónika közösség 25.-ik jubileumi találkozója, melynek helyszíne az impozáns Mátyás templom volt Budapesten.
A találkozón többen részt vettünk a kertvárosi plébániai közösségből is. Ugyanezen a napon került sor az 1Úton zarándoknap megrendezésére is, mely a gyermekre várókért került felajánlásra. A Szent Mónika közösség találkozón résztvevő közel 600 tagja együtt imádkozott a zarándokokért is.

A jubileumi év kapcsán kiadásra került a magyarországi közösség megalapítójáról Róna Gábor atyáról készül könyv is. A tanúságtételek idején az atya testvére mesélt példaértékű életéről és munkásságáról.

SAM 019 órakor Süllei László plébános atya köszöntőjével kezdődtek a programok. Süllei atya Szent Ágoston Vallomások című művét idézte, azt a részt (III. könyv), amikor a szerző a megtérés előtti, bűnös életéről vall, és édesanyjára, Szent Mónikára emlékezik: „anyám több könnyet sírt el színed előtt érettem, mint amennyit az anyák gyermekük temetésével szoktak ontani. Sírt, mert látta, hogy halott vagyok azon hit és vallásos szellem részére, amely őbenne a te ajándékod volt, s te, Uram, meghallgattad őt.”
A köszöntőt követően rózsafüzért imádkoztunk, majd kis kosárkákban gyűjtötték össze hálaadásainkat, kéréseinket, melyek a Szentmisében kerültek felajánlásra.

A Szent Misét Erdő Péter Bíboros celebrálta.

A Bíboros Úr homíliáját idézzük:

MENNYEI ATYÁNK,
minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.
ÚR JÉZUS! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd remé¬nyemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.
SZENTLÉLEK ÚRISTEN, erősíts engem, hogy életem minden nehéz¬sége közepette se szűnjek meg gyerme¬keink hitéért imádkozni.
Minden könyörgés előtt mondjuk: SEGÍTS MINKET URUNK,
- hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.
- hogy amikor gyermekeinkkel foglalko¬zunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
- hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
- hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt köves¬sék és másokra is átsugározzák.
- hogy gyermekeink tiszteljék Szent¬atyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz i és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.
- hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.-
hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbál¬- tatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
- hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is sze¬retetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
- hogy ha gyermekeink megbántanak, el- távolodnak tőlünk, vagy hálátlanok ve¬lünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.
- hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imá¬ikkal is.
- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.
- hogy amikor más édesanyákkal találko¬zunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a Közösségünkhöz való tartozás vágyát.
Különösen könyörgök a mai napon (saját kérés) ………………… gyermekért.
Könyörögjünk!
SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.
ÚR JÉZUS, kérünk add meg nekünk szülők¬nek és gyermekeinknek azt a nagy kegyel¬met, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőséged-ben az egész örökkévalósá¬gon át.
Ámen

"Elfogadom a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságunkat. Ígérem, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint nevelem őket."
(Házasságkötési eskü szövege)
MENNYEI ATYÁNK, Hálát adunk neked, hogy gyermekekkel áldottál meg bennünket.
ÚR JÉZUS! Segíts, hogy jó keresztény szülők lehessünk és a hit irányítsa egész életünket.
SZENTLÉLEK ÚRISTEN erősíts bennünket, hogy támogassuk egymást a gyermeknevelés nehézségeiben és a bizalom légköre járja át családunkat.
Minden könyörgés előtt mondjuk közösen: SEGÍTS MINKET URUNK,
- hogy házasságunkat mindig a kölcsönös megbecsülés, megbocsátás és hűséges szeretet hassa át.
- hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
- hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
- hogy gyermekeink szorgalmasak legyenek a tanulásban, kitartóak a munkában és hűségesek a hazaszeretetben.
- hogy a szentmiséken való részvételünk életünk erőforrása legyen.
- hogy gyermekeink a mi példánkon tanulják meg a gyakori szentgyónás és szentáldozás áldásos hatásait.
- hogy megerősödjön családjainkban a Szűz Anya iránti tisztelet és a rózsafüzér imádkozás fontossága.
- hogy aktívan részt vegyünk plébániai közösségünk életében és gyermekeinket is bátorítsuk az apostoli lelkületre.
- hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre azt hálásan elfogadjuk és támogassuk annak egyre teljesebb kibontakozását.
- hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
- hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
- hogy gyermekeink a Te irányításoddal találják meg társukat és választásukban bízva családunk új tagját szeretettel elfogadjuk.
- hogy gyermekeink házasságával és gyermekvállalásával kapcsolatban katolikus hitünk alapjaihoz ragaszkodjunk.
- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon és unokáink is erősödjenek hitükben.
- hogy amikor más szülőkkel találkozunk fel tudjuk ébreszteni bennük a felelősséget és az imaközösségünkhöz való tartozás vágyát.
Különösen könyörgünk a mai napon ................. bajban lévő és gondokkal küzdő családért.
K ö n y ö r ö g j ü n k !
SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk, segíts bennünket, hogy Szent Mónikához hasonlóan kitartsunk az imában és családjainkban megtapasztaljuk a hit diadalát.
ÚR JÉZUS, kérünk add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át.
Ámen

Madridban az Akció Katolika gyűlésén egy édesanya felvetette:
"Mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket?"
Válaszul többen elhatározták, hogy napon¬ta buzgón imádkoznak nem csak a saját, ha¬nem minden édesanya gyermekének hitéért, és a hét egy napján, amelyet mindegyikük szabadon választhat, a templomban is el¬mondják imájukat. Lelki vezetőjük Lorenzo atya támogatta elhatározásukat. Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édesanyját választották eszményképül.
A kis közösséghez mind több édesanya csatlakozott és 1987-ben megkapták a madri¬di bíboros érsektől az Egyház hivatalos jóváhagyását. Az ima a világ más országaiba is  eljutott és egyre terjed. Hazánkba Róna Gábor jezsuita atya hozta el ennek a közösségnek a hírét. A kalocsai édesanyák kérésére ebben a városban Szent Mónika napján 1992. augusz¬tus 27-én alakult meg az első csoport. Dr. Dankó László érsek úr jóváhagyta, és jó szívvel ajánlotta a paptestvérek és a hívek figyelmébe ezt a kezdeményezést.
2005.január 28-án Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr elfogadta felkérésünket és elvállalta közösségünk fővédnökének tisztségét.
A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy az imát minden nap (otthonában) elmondja, és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is.
Édesanyák! Fogjunk össze az imában!
Egyre többen kérték, hogy a házastársak együtt is imádkozhassanak gyermekeikért. Igy született a "Keresztény házastársak napi imája" gyermekeikért. Ezt az imalapot 2003. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén áldotta meg Bíró László püspök úr.
Kedves Szülők! Fogjunk össze az Imában! Isten áldása kísérje családjainkat!