Szent Mónika találkozó - Budapest, Mátyás templom

Augusztus 26-án került megrendezésre a Szent Mónika közösség 25.-ik jubileumi találkozója, melynek helyszíne az impozáns Mátyás templom volt Budapesten.
A találkozón többen részt vettünk a kertvárosi plébániai közösségből is. Ugyanezen a napon került sor az 1Úton zarándoknap megrendezésére is, mely a gyermekre várókért került felajánlásra. A Szent Mónika közösség találkozón résztvevő közel 600 tagja együtt imádkozott a zarándokokért is.

A jubileumi év kapcsán kiadásra került a magyarországi közösség megalapítójáról Róna Gábor atyáról készül könyv is. A tanúságtételek idején az atya testvére mesélt példaértékű életéről és munkásságáról.

SAM 019 órakor Süllei László plébános atya köszöntőjével kezdődtek a programok. Süllei atya Szent Ágoston Vallomások című művét idézte, azt a részt (III. könyv), amikor a szerző a megtérés előtti, bűnös életéről vall, és édesanyjára, Szent Mónikára emlékezik: „anyám több könnyet sírt el színed előtt érettem, mint amennyit az anyák gyermekük temetésével szoktak ontani. Sírt, mert látta, hogy halott vagyok azon hit és vallásos szellem részére, amely őbenne a te ajándékod volt, s te, Uram, meghallgattad őt.”
A köszöntőt követően rózsafüzért imádkoztunk, majd kis kosárkákban gyűjtötték össze hálaadásainkat, kéréseinket, melyek a Szentmisében kerültek felajánlásra.

A Szent Misét Erdő Péter Bíboros celebrálta.

A Bíboros Úr homíliáját idézzük:

MENNYEI ATYÁNK,
minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.
ÚR JÉZUS! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd remé¬nyemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.
SZENTLÉLEK ÚRISTEN, erősíts engem, hogy életem minden nehéz¬sége közepette se szűnjek meg gyerme¬keink hitéért imádkozni.
Minden könyörgés előtt mondjuk: SEGÍTS MINKET URUNK,
- hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.
- hogy amikor gyermekeinkkel foglalko¬zunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
- hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
- hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt köves¬sék és másokra is átsugározzák.
- hogy gyermekeink tiszteljék Szent¬atyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz i és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.
- hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.-
hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbál¬- tatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
- hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is sze¬retetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
- hogy ha gyermekeink megbántanak, el- távolodnak tőlünk, vagy hálátlanok ve¬lünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.
- hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imá¬ikkal is.
- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.
- hogy amikor más édesanyákkal találko¬zunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a Közösségünkhöz való tartozás vágyát.
Különösen könyörgök a mai napon (saját kérés) ………………… gyermekért.
Könyörögjünk!
SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.
ÚR JÉZUS, kérünk add meg nekünk szülők¬nek és gyermekeinknek azt a nagy kegyel¬met, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőséged-ben az egész örökkévalósá¬gon át.
Ámen

"Elfogadom a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságunkat. Ígérem, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint nevelem őket."
(Házasságkötési eskü szövege)
MENNYEI ATYÁNK, Hálát adunk neked, hogy gyermekekkel áldottál meg bennünket.
ÚR JÉZUS! Segíts, hogy jó keresztény szülők lehessünk és a hit irányítsa egész életünket.
SZENTLÉLEK ÚRISTEN erősíts bennünket, hogy támogassuk egymást a gyermeknevelés nehézségeiben és a bizalom légköre járja át családunkat.
Minden könyörgés előtt mondjuk közösen: SEGÍTS MINKET URUNK,
- hogy házasságunkat mindig a kölcsönös megbecsülés, megbocsátás és hűséges szeretet hassa át.
- hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
- hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
- hogy gyermekeink szorgalmasak legyenek a tanulásban, kitartóak a munkában és hűségesek a hazaszeretetben.
- hogy a szentmiséken való részvételünk életünk erőforrása legyen.
- hogy gyermekeink a mi példánkon tanulják meg a gyakori szentgyónás és szentáldozás áldásos hatásait.
- hogy megerősödjön családjainkban a Szűz Anya iránti tisztelet és a rózsafüzér imádkozás fontossága.
- hogy aktívan részt vegyünk plébániai közösségünk életében és gyermekeinket is bátorítsuk az apostoli lelkületre.
- hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre azt hálásan elfogadjuk és támogassuk annak egyre teljesebb kibontakozását.
- hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
- hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
- hogy gyermekeink a Te irányításoddal találják meg társukat és választásukban bízva családunk új tagját szeretettel elfogadjuk.
- hogy gyermekeink házasságával és gyermekvállalásával kapcsolatban katolikus hitünk alapjaihoz ragaszkodjunk.
- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon és unokáink is erősödjenek hitükben.
- hogy amikor más szülőkkel találkozunk fel tudjuk ébreszteni bennük a felelősséget és az imaközösségünkhöz való tartozás vágyát.
Különösen könyörgünk a mai napon ................. bajban lévő és gondokkal küzdő családért.
K ö n y ö r ö g j ü n k !
SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk, segíts bennünket, hogy Szent Mónikához hasonlóan kitartsunk az imában és családjainkban megtapasztaljuk a hit diadalát.
ÚR JÉZUS, kérünk add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át.
Ámen

Madridban az Akció Katolika gyűlésén egy édesanya felvetette:
"Mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket?"
Válaszul többen elhatározták, hogy napon¬ta buzgón imádkoznak nem csak a saját, ha¬nem minden édesanya gyermekének hitéért, és a hét egy napján, amelyet mindegyikük szabadon választhat, a templomban is el¬mondják imájukat. Lelki vezetőjük Lorenzo atya támogatta elhatározásukat. Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édesanyját választották eszményképül.
A kis közösséghez mind több édesanya csatlakozott és 1987-ben megkapták a madri¬di bíboros érsektől az Egyház hivatalos jóváhagyását. Az ima a világ más országaiba is  eljutott és egyre terjed. Hazánkba Róna Gábor jezsuita atya hozta el ennek a közösségnek a hírét. A kalocsai édesanyák kérésére ebben a városban Szent Mónika napján 1992. augusz¬tus 27-én alakult meg az első csoport. Dr. Dankó László érsek úr jóváhagyta, és jó szívvel ajánlotta a paptestvérek és a hívek figyelmébe ezt a kezdeményezést.
2005.január 28-án Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr elfogadta felkérésünket és elvállalta közösségünk fővédnökének tisztségét.
A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy az imát minden nap (otthonában) elmondja, és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is.
Édesanyák! Fogjunk össze az imában!
Egyre többen kérték, hogy a házastársak együtt is imádkozhassanak gyermekeikért. Igy született a "Keresztény házastársak napi imája" gyermekeikért. Ezt az imalapot 2003. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén áldotta meg Bíró László püspök úr.
Kedves Szülők! Fogjunk össze az Imában! Isten áldása kísérje családjainkat!

Lelki vezető: Szabó Oszkár, majd Cseh Péter Mihály (volt).
A Serra klub elnöke pedig, aki a közösséget összefogta: Gibizer István, majd Tolnay Gábor, jelenleg Pozsgai Ildikó.
Tevékenységünk:
-    Minden 3. szombaton imára és elmélkedésre jövünk össze a kertvárosi közösségi házban
-    Minden 1. vasárnap a nyolc órás misén a papi szolgálatot adjuk: Szent Leckét, Olvasmányt és Serra Könyörgést olvasunk

Serra ima
Istenünk, a bűnösök halálát Te nem kívánod,
hanem új életre való megtérésre visszavárod.
Égi Anyánknak, Szűz Máriának és jegyesének
Szent Józsefnek, Boldog Junipero Serra atyának,
s minden szentnek közbenjárására add, hogy
növekedjék egyre Krisztus munkatársainak száma.
Legyenek, kik sokat tesznek egyházadért, s készek
feláldozni önmagukat a lelkekért, amíg élnek.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Jó érzés olyan közösséghez tartozni, ahol együtt tudunk tenni Jézusért, a kereszténységért, a szeretetért, a vallásunkért, hitünkért, felvállalva azt.

A „Serra könyörgés” a lelkiségünk alapjait foglalja össze

Urunk Istenünk!
A magyar szentek érdemeiért fogadd el kegyesen egyházunkért, hazánkért mondott engesztelő imánkat. Adj nemzetünk jövőjéért papi, szerzetesi és családi hivatásokat! Segíts bennünket imánkban a papi és szerzetesi hivatásokért, mert annyi és olyan papunk lesz, amennyit megérdemlünk, és amennyit kiimádkozunk.
Hallgass meg minket!
Kérünk Téged hallgass meg minket!

Urunk Istenünk!
Könyörögve kérünk, segítsd a fiatalokat, hogy hívó szavadat meghallva örömmel vállalják a papi és a szerzetesi hivatást. Legyenek kik sokat tesznek érted és készek feláldozni önmagukat a lelkekért! Urunk, Mária a papság királynője közbenjárására eszközölj ki nekünk szent papokat.
Hallgass meg minket!
Kérünk Téged hallgass meg minket!

Urunk, Istenünk!
Te irányítod Anyaszentegyházadat. Légy pápánk, püspökeink, papjaink támasza felelősségteljes munkájukban, hogy keresztény népedet az üdvösség útján vezessék a keresztény egység felé. Add, hogy megértsék a papnövendékek gondját, hogy hívő néped segíteni tudja Őket a megszentelt élet útján.
Hallgass meg minket!
Kérünk Téged hallgass meg minket!

Urunk Istenünk!
Őrizd meg papjainkat, szerzeteseinket szent szíved oltalmában. Add, hogy minél több híved segítse őket nehéz munkájuk végzésében a Te nagyobb dicsőségedre. Add, hogy növekedjék Hozzád való hűségük és szeretetük. Áldd meg gazdag terméssel munkájukat, hogy minden teremtett lélek megismerje az erkölcsös élet útját és kövesse tanításaidat.
Hallgass meg minket!
Kérünk Téged hallgass meg minket!

Urunk Istenünk!
Irgalmazz nekünk, bocsásd meg bűneinket, hogy méltók lehessünk a családban, az egyházban, a társadalomban példamutatóan megélni hitünk értékeit, Boldog Junipero Serra atyánk, s minden szentnek közbenjárására add, hogy így növekedjék egyre Krisztus munkatársainak száma.
Hallgass meg minket!
Kérünk Téged hallgass meg minket!

A papi és szerzetesi hivatások lelkisége, a Serra, a pécsi püspök segítségével gyökerezett meg városunkban 1992-ben (Pécs I.) és ezen keresztül Magyarországon, majd Erdélyben is. A mi Pécs II. csoportunk a nemzetközi szervezet 868. sorszámon nyilvántartott közösségének alapító okirata 1997-ben kelt. A Belvárosi templom köré szerveződött ifjúsági klubnak (imacsoportnak) lelkes fiatal tagjai, az élet rendje szerint az iskolai tanulmányok befejezését követően szétszéledtek, s fizikai-személyes távolságokat nem lehetett pótolni, a rendszeres klubélet hiánya miatt a klub „kiürült”. Ugyanakkor Pécs „erőteljesen elvilágiasodott” déli részén a pécsi Szent Erzsébet Egyházközségnek több aktív tagja felismerte az egy közös célért összehajoló emberek együttes imáinak hatékonyságát, kezdeményezte a szervezett módon történő együttgondolkodást – hivatalosan is működtetve a 868. sz. Serra klubot-imacsoportot.

A környék legnagyobb városrészében a paphiányt érzékelni lehet amennyiben csak igeliturgia tartására van mód a postavölgyi filiában havi kettő alkalom kivételével. De érzékelni lehet egy másik folyamatot is, nagy örömmel, hiszen az egyházközségünknek van egy papnövendéke a Központi Szemináriumban már két éve. Formálódik, hogy a tisztelendő Úr lakóterületén a málomi filiában is legyen a Plébániatemplomhoz hasonlóan havi rendszerességgel Serra mise, így minél több hívő megismerhesse, imádkozhassa közösségünk imáját, amiben szeptembertől Boldog helyett már Szent Junipero Serra neve szerepelhet.

A ministráns szó jelentése: szolgáló. Általában mi fiatalok és gyerekek végezzük ezt a szolgálatot, segítünk az atyáknak a miséken, és a kisebb szertartásokon is.

Miért ministrál egy mai fiatal? Azt gondolom, hogy erre a kérdésre nem is olyan egyszerű válaszolni. Talán a leghelyesebb válasz a következő: Közelebb szeretném érezni magam Jézushoz, Istenhez a mise keretein belül. Közelebb, mint amikor még a padokban ültem kiskoromban, és messziről szemléltem az eseményeket. Már akkor felnéztem a ministránsokra, akik felolvastak, perselyeztek és még egyéb feladatokat végeztek. Akár már kisgyermekként is ministrálhattam volna, de mindig mondtam a mamának, hogy majd később, ha már voltam elsőáldozó. Nem tudom miért gondoltam, hogy csak azután lehetek én is jó szolgáló az atya mellett. Lehet, hogy nem volt elég merszem túl kicsiként odaállni a nagyok mellé.

 

Az elsőáldozásom után már be is álltam ministránsnak, és rögtön meg is kaptam feladatként, hogy a hívek könyörgéséből egyet fel kellett olvasnom. Bedobtak a mély vízbe.

Habár már ministráns voltam és értettem mi is történik egy szentmisén, csak később tudtam átérezni az egészet. A mise lényegét, és azt is, hogy mi szolgálók, részei vagyunk a szentmise "koreográfiájának". Lassan elkezdtem kapni nehezebb feladatokat is, de ami az igazi fordulópontot jelentette az az volt, amikor fel kellett olvasnom az egyik olvasmányt. Ekkor éreztem igazán, hogy a nagyok már bíznak bennem, és egy ilyen komoly feladatot is nekem mernek adni. Ez hozzásegített a kötelességtudatom fejlesztéséhez.

A kapcsolataim is jól alakultak a társaimmal, kezdtem őket megismerni, és ma már mondhatom, hogy egy igazi közösséghez tartozom, akkor is, ha ennek a kis csoportnak nincs olyan sok "állandó" tagja. Jézust is közelebb érzem már magamhoz így, hogy értem mennyire fontos is a mi szolgálatunk a szertartásokon. Mi mutatjuk a példát a kisebbeknek (néha a felnőtteknek is), és mi vagyunk Jézus szeretetének hírnökei.

Én büszke vagyok rá, hogy a ministránsközösséghez tartozom. Ha van kedved, gyere te is! Légy példamutató szolgáló, és Jézus szeretetének hírnöke!

  • Minden vasárnap a reggeli 8-as szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk.
  • Minden hónap első csütörtökén összejövünk imaórára 16.30-kor, majd ezután titokcsere.
  • Első pénteken az egésznapi szentségimádáson részt veszünk, 17.15-kor Keresztutat végzünk.
  • Társulatunknak elsősorban az ima a legfontosabb feladata, de látogatjuk betegeinket, és szükség szerint segítséget nyújtunk.
  • Vállaljuk templomunk takarítását, virágok gondozását, valamint a Kőház körüli munkákat.
  • Ha egy testvérünk eltávozik, a szertartás előtt rózsafüzér imával búcsúzunk tőle

Esemény naptár

<<  Március 2018  >>
 H  K  Sze  Cs  P  Szo  V 
     3  4
  71011
1418
19212425
2831 

Közelgő események