Lelkiség a papi és szerzetesi hivatásokért

Névadónkat, Boldog Junipero Serrát, Amerika egyik evangélizátorát Ferenc pápa a szentek sorába emeli idén szeptember 23-án Washingtonban. Két éve ünnepeltük születésének 300. évfordulóját annak a spanyol ferences atyának aki kaliforniai hittérítőként védelmébe vette az őslakosokat, védte a bennszülöttek méltóságát, vállalva a konfliktusokat is.

Ugyanitt Amerika nyugati partjainál, Pécs testvérvárosában Seattle-ben, néhány, a hitért aggódó világi mintegy nyolcvan éve indította el azt a lelkiségi mozgalmat, mely felvette a Serra nevet és 1938 óta a Serra Internationalhoz tartozó klubokban imádkoznak, gondolkodnak, tesznek a szekularizációval szemben a szeretet, a hit terjedéséért, nevezetesen papi és szerzetesi hivatások

A Serra: lelkiség, amely imára hív a papi és szerzetesi hivatásokért, mert annyi és olyan papunk lesz, amennyit megérdemlünk, amennyit kiimádkozunk magunknak. A szolgálatban lévő papok, kispapok, papi és szerzetesi hivatások támogatása mellett, elősegíti a lelkiséghez tartozók hitének megerősítését is.

Minden hónap 3. szombatján 16:00-tól 17:45 óráig összejövünk imádkozni és elmélyülni a közösségi házban. Szeretettel hívunk, várunk fiatalokat, középkorúakat, idősebbeket is! Ismerjék meg közösségünket!

Minden hónap 1. vasárnapján reggel 8 órakor a kertvárosi templom szentmiséjén szolgálunk: Serra imával, olvasmány, szentlecke és könyörgés felolvasásával.

Lelki vezető: Szabó Oszkár, majd Cseh Péter Mihály (volt).
A Serra klub elnöke pedig, aki a közösséget összefogta: Gibizer István, majd Tolnay Gábor, jelenleg Pozsgai Ildikó.
Tevékenységünk:
-    Minden 3. szombaton imára és elmélkedésre jövünk össze a kertvárosi közösségi házban
-    Minden 1. vasárnap a nyolc órás misén a papi szolgálatot adjuk: Szent Leckét, Olvasmányt és Serra Könyörgést olvasunk

Serra ima
Istenünk, a bűnösök halálát Te nem kívánod,
hanem új életre való megtérésre visszavárod.
Égi Anyánknak, Szűz Máriának és jegyesének
Szent Józsefnek, Boldog Junipero Serra atyának,
s minden szentnek közbenjárására add, hogy
növekedjék egyre Krisztus munkatársainak száma.
Legyenek, kik sokat tesznek egyházadért, s készek
feláldozni önmagukat a lelkekért, amíg élnek.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Jó érzés olyan közösséghez tartozni, ahol együtt tudunk tenni Jézusért, a kereszténységért, a szeretetért, a vallásunkért, hitünkért, felvállalva azt.

A „Serra könyörgés” a lelkiségünk alapjait foglalja össze

Urunk Istenünk!
A magyar szentek érdemeiért fogadd el kegyesen egyházunkért, hazánkért mondott engesztelő imánkat. Adj nemzetünk jövőjéért papi, szerzetesi és családi hivatásokat! Segíts bennünket imánkban a papi és szerzetesi hivatásokért, mert annyi és olyan papunk lesz, amennyit megérdemlünk, és amennyit kiimádkozunk.
Hallgass meg minket!
Kérünk Téged hallgass meg minket!

Urunk Istenünk!
Könyörögve kérünk, segítsd a fiatalokat, hogy hívó szavadat meghallva örömmel vállalják a papi és a szerzetesi hivatást. Legyenek kik sokat tesznek érted és készek feláldozni önmagukat a lelkekért! Urunk, Mária a papság királynője közbenjárására eszközölj ki nekünk szent papokat.
Hallgass meg minket!
Kérünk Téged hallgass meg minket!

Urunk, Istenünk!
Te irányítod Anyaszentegyházadat. Légy pápánk, püspökeink, papjaink támasza felelősségteljes munkájukban, hogy keresztény népedet az üdvösség útján vezessék a keresztény egység felé. Add, hogy megértsék a papnövendékek gondját, hogy hívő néped segíteni tudja Őket a megszentelt élet útján.
Hallgass meg minket!
Kérünk Téged hallgass meg minket!

Urunk Istenünk!
Őrizd meg papjainkat, szerzeteseinket szent szíved oltalmában. Add, hogy minél több híved segítse őket nehéz munkájuk végzésében a Te nagyobb dicsőségedre. Add, hogy növekedjék Hozzád való hűségük és szeretetük. Áldd meg gazdag terméssel munkájukat, hogy minden teremtett lélek megismerje az erkölcsös élet útját és kövesse tanításaidat.
Hallgass meg minket!
Kérünk Téged hallgass meg minket!

Urunk Istenünk!
Irgalmazz nekünk, bocsásd meg bűneinket, hogy méltók lehessünk a családban, az egyházban, a társadalomban példamutatóan megélni hitünk értékeit, Boldog Junipero Serra atyánk, s minden szentnek közbenjárására add, hogy így növekedjék egyre Krisztus munkatársainak száma.
Hallgass meg minket!
Kérünk Téged hallgass meg minket!

A papi és szerzetesi hivatások lelkisége, a Serra, a pécsi püspök segítségével gyökerezett meg városunkban 1992-ben (Pécs I.) és ezen keresztül Magyarországon, majd Erdélyben is. A mi Pécs II. csoportunk a nemzetközi szervezet 868. sorszámon nyilvántartott közösségének alapító okirata 1997-ben kelt. A Belvárosi templom köré szerveződött ifjúsági klubnak (imacsoportnak) lelkes fiatal tagjai, az élet rendje szerint az iskolai tanulmányok befejezését követően szétszéledtek, s fizikai-személyes távolságokat nem lehetett pótolni, a rendszeres klubélet hiánya miatt a klub „kiürült”. Ugyanakkor Pécs „erőteljesen elvilágiasodott” déli részén a pécsi Szent Erzsébet Egyházközségnek több aktív tagja felismerte az egy közös célért összehajoló emberek együttes imáinak hatékonyságát, kezdeményezte a szervezett módon történő együttgondolkodást – hivatalosan is működtetve a 868. sz. Serra klubot-imacsoportot.

A környék legnagyobb városrészében a paphiányt érzékelni lehet amennyiben csak igeliturgia tartására van mód a postavölgyi filiában havi kettő alkalom kivételével. De érzékelni lehet egy másik folyamatot is, nagy örömmel, hiszen az egyházközségünknek van egy papnövendéke a Központi Szemináriumban már két éve. Formálódik, hogy a tisztelendő Úr lakóterületén a málomi filiában is legyen a Plébániatemplomhoz hasonlóan havi rendszerességgel Serra mise, így minél több hívő megismerhesse, imádkozhassa közösségünk imáját, amiben szeptembertől Boldog helyett már Szent Junipero Serra neve szerepelhet.

A papi és szerzetesi hivatásokért (postavölgyi filiánkban rendszeresen igeliturgia van) imádkozó, azért ténylegesen tevékenykedő, s önmaguk lelki életét erősítő lelki közösség a Közösségek Házába tartotta. 
 
A serra harangunk megkongatása után a serra káplánunk iránymutatásával a bevezetőimákkal és a „gyöngyfűzés”-el vette kezdetét a találkozó.
 
Majd a tagok közül jelenlévő 13 fő aktívan vett részt (mindenki a saját Bibliájából a hivatkozások megkeresésével, átelmélkedésével) a lelkigyakorlat jellegű havi találkozón. Az atya a Példabeszédek 18: 18, Izajás 65: 11-12 és Kolosszeieknek 2: 17 köré fonta gondolatait. A találkozó ezen második részének 40 perces hanganyaga meghallgatható itt:
 
A lelkiség szimbólumainak ünnepélyes átadására is sor került, miután a SerraInternational nemzetközi szervezet 868. számú klubjaként hivatalosan is bejegyzett, a pécsi püspöki székhelyen a székesegyházi mellett a második közösség, a Kertvárosi Plébánia Szent Erzsébet utcai Közösségek Házában végleges helyén tudja tárolni azokat.  A klub elnöke Tonay Gábor László, helyettese ügyvezető elnöki minőségében Pozsgai Ildikó. Érdeklődők számára elérhetőségük a Plébánia hivatalában.